Izba Przemysłowo-Handlowa Południowej Wielkopolski

biuro@iphpw.pl

(62) 735 67 49

Kredyt ekologiczny

Ruszają bezzwrotne dotacje na poprawę efektywności energetycznej przedsiębiorstw z całej Polski.

czytaj więcej

Wsparcie transformacji cyfrowej

Europejskie Centra Innowacji Cyfrowych to wsparcie dla MŚP w zakresie wdrażania najnowszych rozwiązań cyfrowych.

czytaj więcej

Przewodnik po naborach w PARP

Dostępne programy oferują wsparcie m.in. w zakresie rozwoju kompetencji w obszarze zielonej ekonomii oraz innowacyjności.

czytaj więcej

Ochrona własności intelektualnej – komentarz ZPP

Jedną z głównych bolączek przedsiębiorców mających na co dzień do czynienia z systemem ochrony własności intelektualnej jest czas trwania postępowań sądowych oraz niedostateczne przygotowanie merytoryczne sędziów orzekających w sprawach z tego zakresu. Kłopotliwe jest również przypisanie różnym sądom właściwości rzeczowej do rozstrzygania spraw z zakresu ochrony praw własności intelektualnej.

Sprawy dotyczące decyzji wydawanych przez Urząd Patentowy rozstrzygają sądy administracyjne, sprawy z zakresu naruszenia praw własności intelektualnej rozpatrują sądy powszechne, zaś sprawy dotyczące wspólnotowych znaków towarowych i wzorów przemysłowych rozpatruje XXII wydział Sądu Okręgowego w Warszawie. Jako że ochrona patentowa bywa nadużywana w celu ograniczenia konkurencji na poszczególnych rynkach, sprawność prowadzenia postępowań oraz wysoki poziom fachowości sędziów rozstrzygających sprawy z zakresu ochrony praw własności intelektualnej, stają się kluczowymi czynnikami.

Wziąwszy pod uwagę powyższe, polscy przedsiębiorcy od lat apelują o utworzenie w ramach systemu sądownictwa wyspecjalizowanych jednostek rozpatrujących sprawy z zakresu prawa własności intelektualnej. Postulat ten jest realizowany przez projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (nr druku 45).

Projekt zakłada skoncentrowanie spraw z zakresu praw własności intelektualnej w specjalnie utworzonych 6 wydziałach sądów okręgowych i apelacyjnych. Sprawami szczególnie skomplikowanymi i trudnymi będzie zajmować się wyspecjalizowany wydział utworzony w Sądzie Okręgowym w Warszawie.

Stworzenie wyspecjalizowanych jednostek, w których orzekać będą cechujący się wysokim poziomem fachowości sędziowie doprowadzi do udrożnienia systemu ochrony praw własności intelektualnej i będzie sprzyjało rozwojowi uczciwej konkurencji, z całkowitym poszanowaniem praw wynikających m.in. z ochrony patentowej. Przedmiotowy projekt był bardzo długo wyczekiwany przez polski biznes, dlatego wyrażamy głęboką nadzieję, że toczący się w tej chwili proces legislacyjny nie stanie się przedmiotem politycznych przepychanek, lecz zakończy się sprawnym uchwaleniem ustawy przez obie izby parlamentu i przekazaniem jej do podpisu Prezydentowi RP.

źródło: ZPP