Izba Przemysłowo-Handlowa Południowej Wielkopolski

biuro@iphpw.pl

(62) 735 67 49

Zmiana Rzecznika MŚP

RMŚP to niezależny organ, którego gwarantem niezależności jest zakaz przynależności do partii politycznych

czytaj więcej

Raport o stanie MŚP w Polsce 2024

O tym, co polska przedsiębiorczość zyskała na unijnej akcesji i o sytuacji krajowych firm

czytaj więcej

Szukasz dofinansowania?

Zapoznaj się z aktualnymi naborami PARP w ramach Funduszy Europejskich skierowanych do przedsiębiorców

czytaj więcej

ZUS od dochodu od stycznia 2020 roku

Składki ZUS od dochodu stają się faktem. Nowa ustawa jeszcze w tym miesiącu trafi do Sejmu. Od Nowego Roku czekają nas zatem spore zmiany w sposobie naliczania składek ZUS dla najmniejszych firm.

Projekt ustawy wprowadzającej nowe składki ZUS został opublikowany już kilka dni po wyborach i jeszcze w tym miesiącu ma trafić pod obrady Sejmu. Co jednak najistotniejsze, projekt ustawy zakłada, iż nowe przepisy wejdą w życie już 1 stycznia 2020 roku.

Dla kogo nowe składki ZUS?

Projekt ustawy zakłada, że najmniejsze firmy uzyskają prawo do rezygnacji z dotychczasowych składek ryczałtowych, a w zamian będą mogły opłacać niższe składki ZUS uzależnione od wysokości osiąganego dochodu.

Podstawowym warunkiem, jaki należy spełnić, aby uzyskać możliwość opłacania ZUS-u od dochodu, jest spełnienie kryterium przychodowego. Przychody firmy osiągnięte w roku poprzednim nie mogą bowiem przekraczać kwoty 120 tys. zł.

Zapowiedzi dotyczące wprowadzenia składek ZUS od dochodu, w poprzednich tygodniach zawierały również informację o konieczności spełnienia dodatkowo kryterium dochodowego z limitem w wysokości 72 tys. zł.

W rzeczywistości jednak w nowej ustawie nigdzie nie znajdziemy żadnych zapisów dotyczących takiego limitu dochodowego. Wspomniane ograniczenie wynika bowiem z samej konstrukcji nowego systemu składkowego, w którym składki mają rosnąć w sposób płynny (a nie skokowy), wraz ze wzrostem dochodu przedsiębiorcy i w sposób płynny dochodzić do składki ryczałtowej. W praktyce więc, składki ZUS od dochodu znajdą zastosowanie jedynie u tych przedsiębiorców, których średniomiesięczny dochód nie przekracza 2-krotności podstawy wymiaru składek ryczałtowych. W 2020 roku ta kwota graniczna dochodu będzie wynosić dokładnie 6359,52 zł miesięcznie, czyli 76 314,20 zł rocznie.

Składki ZUS od dochodu nie zostaną wprowadzone zupełnie nową ustawą, lecz będą stanowić modyfikację obowiązującego już od roku tzw. Małego ZUS. Oznacza to, że przedsiębiorców zamierzających skorzystać z obniżonych składek ZUS obowiązywać będą te same ograniczenia, które już od roku stosowane są w odniesieniu do osób korzystających z Małego ZUS-u. Jakie to ograniczenia?

  1. Z niższych składek nie skorzysta osoba, która wykonuje działalność gospodarczą na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności, w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywała (w ramach umowy o pracę) czynności wchodzące w zakres tej nowej działalności.
  2. Po drugie, z obniżonych składek skorzystają jedynie Ci przedsiębiorcy, którzy wykażą, że w poprzednim roku prowadzili działalność gospodarczą przynajmniej przez okres 60 dni.
  3. Kolejnym ograniczeniem jest forma rozliczenia podatków. Składki ZUS od dochodu nie znajdą bowiem zastosowania u przedsiębiorców rozliczających się kartą podatkową i jednocześnie zwolnionych z podatku VAT. Niższe składki będą jednak możliwe, jeśli firma na karcie podatkowej prowadzi jednocześnie ewidencję VAT.

Utrzymane zostało również ograniczenie ulgi w czasie. Podobnie jak w przypadku Małego ZUS-u, również z nowych składek ZUS od dochodu nie będzie można korzystać w nieskończoność. Przywilej opłacania składek ZUS od dochodu przysługiwać będzie jedynie przez 36 miesięcy zawartych w okresie kolejnych 60 miesięcy. Oznacza to, że przedsiębiorca może opłacać składki ZUS od dochodu przez okres 3 lat, po czym traci prawo do korzystania z tego przywileju i zobligowany jest - przez okres kolejnych dwóch lat - do opłacania składek w normalnej wysokości. Ponowne uzależnienie składek ZUS od dochodu może nastąpić dopiero po upływie tych kolejnych 2 lat.

Ile wyniosą składki ZUS od dochodu?

Podobnie jak w przypadku Małego ZUS-u, uzależnienie składek ZUS od dochodu dotyczy jedynie składek na ubezpieczenie społeczne oraz składki na Fundusz Pracy. Obniżka nie obejmuje zaś składki zdrowotnej, która płacona jest w normalnej wysokości.

W przypadku osób chcących skorzystać ze składek ZUS od dochodu, również stawki procentowe dla poszczególnych składek pozostają bez zmian. Zmienia się za to podstawa wymiaru tych składek.

Zgodnie z nowymi przepisami, średniomiesięczny dochód kalkulowany będzie według następującego wzoru:

(roczny dochód z roku poprzedniego / liczba dni prowadzenia działalności w roku poprzednim) x 30

W ustawie zapisano również dolne i górne ograniczenie wysokości nowych składek. I tak, podstawa wymiaru składek ZUS od dochodu:

  • nie może być niższa od 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz
  • nie może przekroczyć kwoty 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia.

Innymi słowy, nowe składki ZUS od dochodu:

  • nie mogą być niższe od ulgowych składek ZUS przysługujących przez pierwsze 2 lata prowadzenia firmy (w 2020 roku będzie to ok. 622 zł) oraz
  • nie mogą być wyższe od składki ryczałtowej (w 2020 roku będzie to ok. 1450 zł).

Źródło: pox.pl